Logo
0 ks
za 0,00 EUR
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
OBCHODNÉ PODMIENKY

Obchodné podmienky

Prevádzkovateľinternetovéhoobchodu

Reklamačnéoddelenie:

Denisa Lukáčová

VáclavaJiříkovského135/20

70030, OstravaFakturačnéúdaje:

IČO: 88328384Kontaktnýtelefón:

+420732 821 318Bankovéspojenie:

FioBankaa.s.

č. účtu2000289173/2010E-mailová adresa:

info@be-beauty.sk

 

I. Všeobecné ustanovenia


Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s obchodnými podmienkami internetového obchodu www.be-beauty.cz. Tieto obchodné podmienky sú pre predávajúceho i kupujúceho záväzné.


Predávajúci: Denisa Lukáčová, Václava Jiříkovského 135/20, Ostrava. IČO: 88328384


Kupujúcim sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ, ktorým je človek, ktorý na rozdiel od predávajúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Predávajúcim sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie podnikateľ, ktorý na rozdiel od kupujúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Ostatné tu nešpecifikované záležitosti sa riadia občianskym zákonníkom a narábanie s osobnými údajmi sa riadi zákonom č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobnýchj údajov v informačných systémoch. Údaje o Vás nepredávame, ani inak neposkytujeme tretím osobám  s výnimkou organizácií, s ktorými spolupracujeme pri vybavení Vašej objednávky. ide o doručovateľské služby a banky (v niektorých prípadoch meno). Tieto údaje poskytujeme jednorázovo.

 


II. Vymedzeniepojmov

1.Spotrebiteľskázmluva-zmluvakúpna, odielo, prípadneiné zmluvy podľaobčianskehozákonníka, pokiaľ zmluvnýmistranami súnajednejstrane spotrebiteľanadruhejstranepodnikateľ.


2.Predávajúci-osoba, ktorá priuzatváraníaplnenízmluvy konávrámci svojejobchodnej aleboinej podnikateľskej činnosti. Jednásaopodnikateľa, ktorýpriamoaleboprostredníctvom iných podnikateľovdodávakupujúcemuvýrobky alebo poskytujeslužby.III. Objednávka tovaru


Kupujúci môže objednávať tovar telefonicky, e - mailom, alebo prostredníctvom internetového obchodu. Všetky objednávky sú považované za záväzné.


1. Potvrdenie objednávky

Po odoslaní objednávky obdržíte na Vami uvedenú e-mailovú adresu automatické potvrdenie objednávky. Pokiaľ tento e-mail nedostanete, skontrolujte, či ak neboli zadané chybné údaje. V prípade, že zadané údaje boli správne, napriek tomu ste objednávku neobdržali, kontaktujte nás.2. Storno objednávky

Zákazník má právo objednávku stornovať len do okamihu vyskladnenia tovaru zo skladu. Neskôr uplatnené storno objednávky má za následok povinnosť zákazníka uhradiť predávajúcemu vzniknutú škodu. Zákazník je v takom prípade povinný uhradiť predávajúcemu preukázateľne vynaložené náklady na obstaranie tovaru alebo tiež preukázateľné náklady, ktoré musel predávajúci vynaložiť na zbytočnú dopravu.


3. Odoslanie objednávky

Akonáhle bude tovar vyexpedovaný, budeme vás ihneď kontaktovať e-mailom o presnom termíne dodania tovaru. Všetok tovar, ktorý máme skladom, expedujeme ten istý deň po pripísaní platby na náš bankový účet. Tovar, ktorý je na objednávku, expedujeme do 10 dní od prijatia platby na náš bankový účet. Objednaný tovar posielame expresnou službou Slovenskej pošty balíkom do ruky a doporučeným balíkom.

 


IV. Platba

Kupujúci má možnosť zaplatiť kúpnu cenu za tovar predávajúcemu jedným z nižšie uvedených spôsobov:


- Osobne - Heureka Point (Uloženka) (Nejedná sa o naše predajne, ale iba o výdajné miesta)

O možnom vyzdvihnutie tovaru budeme informovaní SMS a E-mailom, že je tovar možné si na Vami zvolenom výdajnom mieste vyzdvihnúť.

Vopred: Cena: 1,98EUR

V hotovosti na mieste: Cena: 5,96EUR


- Bankovým prevodom - vopred na účet Fio banky, as:IBAN: CZ3820100000002000289173

SWIFT: FIOBCZPPXXX

Příjemce: Denisa Lukáčová, V. Jiříkovského 135/20, 700 30  Ostrava

Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1


Profi balíkom Slovenskej pošty
(Slovenská pošta garantuje u tejto služby dodanie adresátovi do nasledujúceho pracovného dňa)
Cena za dodanie: 1,98EUR


Profi balíkom DPD
(DPD garantuje u tejto služby dodanie adresátovi do nasledujúceho pracovného dňa)
Cena za dodanie: 1,98EUR


- Dobierkou - Kupujúci platí za tovar pri prevzatí v hotovosti.

Profi balíkom Slovenskej pošty
(Slovenská pošta garantuje dodanie do nasledujúceho pracovného dňa)
Cena za dodanie: 5,96EUR


Profi balíkom DPD
(DPD garantuje dodanie do nasledujúceho pracovného dňa)
Cena za dodanie: 5,96EUR


Pri platbe vopred na účet je vždy nutné uviesť ako variabilný symbol číslo Vašej objednávky - bez tohto čísla nie je možné platbu identifikovať!


V. Cena


Nie smeplatcamiDPH. Všetky ceny uvedenépredávajúcimvtomtointernetovomobchode súkonečnévrátanevšetkýchďalších povinnýchpoplatkovasú platnévokamžikuobjednaniatovarukupujúcim. Tátokonečná cenabude uvedenávobjednávkeav správepotvrdzujúcejprijatieobjednávky tovaru. Pokiaľ dôjdemedzi vybavenímaodoslanímobjednávky kuzmenecien, platiavždyceny uvedenévuž uskutočnenejobjednávke. Tovar je dodávanývrátanedaňovéhodokladu-ktorýslúžitiež jedokladkprípadnémuuplatnenie záruky.


VI. Výmena tovaru


Vprípade potreby Vámnepoužitý anepoškodený tovarvymenímeza iný druhatodo14dníodprevzatiazásielky. Tovarzašliteprosím nanašuadresudorúkprevádzkovateľa: DenisaLukáčová, VáclavaJiříkovského135/20, 70030Ostrava.


VII. Práva kupujícího z vadného plnění a záruka

Jakost při převzetí

Pokud má převzaté zboží nedostatky (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), jedná se o vady zboží, za které prodávající odpovídá.

Kupující může u prodávajícího uplatnit nejpozději do dvou let od převzetí zboží podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

Není-li výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může kupující požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

Během šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že vada zboží existovala již při převzetí zboží.

Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.

Zákonná práva z vad

Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu.

V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):

  • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  • bezplatné odstranění vady opravou;
  • přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
  • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.


VIII. Vybavenie reklamácie

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho alebo osoby určené k oprave bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak tak urobí písomne ​​alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis závady a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.

Adresa reklamačného oddelenia:


Denisa Lukáčová

Václava Jiříkovského 135/20

Ostrava

700 30

Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, žiadal ak kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.

Nezvolí Ak kupujúci svoje právo z podstatného porušenia zmluvy včas, má práva ako pri nepodstatnom porušení zmluvy.

Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie beží od odovzdania / doručenia tovaru predávajúcemu alebo do miesta určeného k reklamácii. Tovar by mal byť pri preprave zabalený vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, malo by byť čisté a kompletné.

Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote oznámi. Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim písomne ​​nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

Odmietne predávajúci odstrániť vadu veci, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti, uplatní sa zodpovednosť predávajúceho ako by išlo o kúpe nového tovaru alebo jeho časti.

Ak nie je umožnené sledovať stav vybavenia reklamácie on-line, zaväzuje sa predávajúci o vybavení reklamácie kupujúceho informovať podľa jeho požiadavky e-mailovou správou alebo prostredníctvom SMS.

U oprávnenej reklamácie náleží kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov.


IX. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Odstúpenie od zmluvy je možné podľa paragrafu 12 zákona č. 108/2000 (Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Odstúpením od zmluvy sú si zmluvné strany povinné navzájom vrátiť poskytnutné plnenie. Spotrebiteľ je povinný vrátiť tovar v stave, v akom bol odoslaný - v originálnom a nepoškodenom balení. Ak tovar vráti poškodený, čiastočne spotrebovaný, resp. v stave, ktorý nezodpovedá stavu v akom bol odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si túto vzniknutú škodu uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar. Spotrebiteľ je povinný v odstúpení od zmluvy uviesť svoje kontaktné údaje a číslo účtu, na ktoré má byť uhradená suma za objednaný tovar. Predávajúci sa zaväzuje uhradiť zaplatenú sumu, resp. sumu zníženú o vzniknutú škodu bezodkladne po vrátení objednaného tovaru, najneskôr do 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu nie je možné v prípade, ak už bol tovar čiastočne spotrebovaný. Takisto nie je možné odstúpiť od zmluvy pri tovare, ktorého charakter to vylučuje predovšetkým z hygienických dôvodov (krémy, štetce, šampóny apod.).


Oznámenia spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy musí byť predávajúcemu doručené do skončenia doby pre odstúpenie a predávajúcemu musí byť riadne vrátený kompletný tovar v pôvodnom stave v originálnom a nepoškodenom balení so všetkými dokladmi a dokumentácio, ktoré boli spotrebiteľovi dodané. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na adresu predávajúceho, ktorá je v dokladoch uvedená ako miesto odoslania tovaru. Dôsledkom odstúpenia je povinnosť strán vrátiť si všeto, čo im podľa zmluvy bolo odoslané.Priame náklady na vrátenie tovaru nesie spotrebiteľ. Po odstúpení a riadnom vrátení tovaru spotrebiteľom je predávajúci povinný bez zbytočného odkladu /spravidla do 15 dní od vrátenia toavru/ vrátiť spotrebiteľovi čiastku zaplatenú za tovar. Spotrebiteľ je povinný v odstúpení od zmluvy uviesť svoje kontaktné údaje a číslo účtu, na ktoré má byť poukázaná suma za vrátený tovar v pôvodonom stave. V prípade ak predávajúci vyhodnotí odstúpenie spotrebiteľa od  zmluvy ako neplatné, napr. z dôvodu nemožnosti od zmluvy odstúpiť, odošle tovar späť spotrebiteľovi s vyjadrením, že odstúpenie je neplatné a uvedie dôvod neplatnosti odstúpenia. Ak spotrebiteľ napriek tomu opätovne vráti tovar predávajúcemu na základe neplatného odstúpenia od zmluvy, predávajúci tovar uschová do doby kým si ho spotrebiteľ nevyzdvihne u predávajúceho najviac však na dobu 6 mesiacov a informuje o tejto skutočnosti spotrebiteľa prostredníctvom emailu. Po uplynutí tejto doby je predávajúci oprávnený tovar znehodnotiť.


Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženie hodnoty tovaru a započítať ho na vrátenú čiastku.


X. Prostriedkykomunikácie

Kupujúciajpredávajúci sihradiavzniknuténáklady spojenéspoužitím komunikačných prostriedkovnadiaľku(telefón, email) podľa platných podmienokasadzobníkovposkytovateľovkomunikačnéhoprostriedku.


XI. Ochrana osobných údajov

Prístup na stránky www.be-beauty.sk môže byť podmienený poskytnutím niektorých osobných údajov Užívateľov. V takom prípade bude predávajúci s týmito údajmi nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi, najmä v súlade zákonom č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných  údajov v informačných systémoch. Osobné údaje budú plne zabezpečené proti zneužitiu. Dáta budú uchovávané a nebudú zdieľané s aplikáciami tretích osôb. Poskytnuté osobné údaje môže predávajúci využiť nad rámec spracovania nutného pre uzatvorenie a plnenie zmluvy len za podmienok uvedených nižšie.

Spracovaním vyššie uvedených osobných údajov môže správca poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Správca týmto informuje subjekt údajov a poskytuje mu výslovné poučenie o právach vyplývajúcich zo zákona č. 52/1998 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch, tj. Najmä o tom, že poskytnutie osobných údajov správcovi je dobrovoľné, že subjekt údajov má právo k ich prístupu , má právo vyššie uvedený súhlas kedykoľvek písomne ​​odvolať na adrese správcu a ďalej má právo v prípade porušenia svojich práv obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov a požadovať zodpovedajúcu nápravu, ktorú je napr. zdržanie sa takého konania správcom, odstránenie vzniknutého stavu, poskytnutie ospravedlnenia , vykonanie opravy či doplnenie, zablokovanie, likvidácia osobných údajov, zaplatenie peňažnej náhrady. Ak si Kupujúci praje opraviť osobné údaje, ktoré o ňom predávajúci spracováva, môže ho o to požiadať na emailovej adrese info@be-beauty.sk alebo na vyššie uvedenej poštovej adrese.

Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk